Regulamin konkursu na krótką formę komiksową

Autor: Piotr Kasiński
11 kwietnia 2007

Konkurs jest otwarty dla wszystkich. Tematyka komiksów dowolna. Technika wykonania prac w zakresie: rysunku, malarstwa, grafiki komputerowej i fotografii. W konkursie mogą wziąć udział tylko komiksy nigdzie dotąd niepublikowane.

Nadesłane na konkurs prace będą oceniane w dwóch kategoriach:
- profesjonaliści (do tej kategorii należą twórcy mający za sobą publikacje w albumach lub czasopismach dostępnych w oficjalnym obiegu, z wyłączeniem katalogów MFK).
- amatorzy (zdobywcy pierwszego miejsca w tej kategorii w kolejnych konkursach będą startowali w kategorii profesjonaliści).
Uczestnik sam deklaruje, w której kategorii będzie startować. Organizatorowi przysługuje prawo do weryfikacji deklaracji uczestników.

Uczestnik konkursu może przysłać jedną pracę komiksową stanowiącą zamkniętą całość, o maksymalnej objętości ośmiu plansz. Plansze wyłącznie w pionowym formacie A3 (297 x 420 mm) lub A4 (210 x 297 mm), powinny na odwrocie posiadać czytelnie napisany tytuł pracy, numer strony, dopisek "profesjonalista" lub "amator" oraz dane autorów(ów): imiona, nazwiska oraz funkcje (rysownik, scenarzysta, itp.), dokładny adres, adres e-mail oraz numer telefonu. Plansze powinny być sygnowana nazwiskami autorów wyłącznie na odwrocie. Do oryginalnych plansz, kserokopii bądź wydruków należy dołączyć płytę CD z pracą w wersji elektronicznej (format plików: tiff, CMYK, A4 - 300 DPI). Prace, które nie dotrą do organizatora na CD, nie zostaną zamieszczone w katalogu. Prace powinny być zapakowane w podpisana sztywną teczkę, co umożliwi ich zwrot za pośrednictwem poczty (kserokopie i wydruki nie podlegają zwrotowi).

Prace należy przesłać na adres: Łódzki Dom Kultury, ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź, z dopiskiem: KOMIKS 2007. Termin nadsyłania prac upływa z dniem 31 sierpnia 2007 roku. Wpisowe z tytułu uczestnictwa w konkursie wynosi 30 zł - dla uczestników z Polski i 15 euro dla uczestników z zagranicy. Prosimy o przesłanie tej kwoty na konto: Łódzki Dom Kultury, ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź, PKO BP O/Łódź, Nr 44 1020 3352 0000 1002 0014 2562, oraz dołączenie dowodu wpłaty do wysyłanych prac.

Do udziału w konkursie zostaną dopuszczone wyłącznie prace spełniające warunki regulaminu. Prace dopuszczone do konkursu eksponowane będą na wystawie konkursowej w Łódzkim Domu Kultury podczas Międzynarodowego Festiwalu Komiksu (organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji prac, które zostaną pokazane na wystawie). Każdy uczestnik konkursu będzie miał zapewniony bezpłatny wstęp na wszystkie imprezy festiwalowe. Ponadto każdy uczestnik, którego praca znajdzie się w festiwalowym katalogu, otrzyma katalog za darmo. O wynikach konkursu zadecyduje głosowanie specjalnego jury powołanego przez organizatora festiwalu. Jury, po obejrzeniu wszystkich prac nadesłanych na konkurs, przyzna trzy nagrody w kategoriach profesjonalisci i amatorzy (I, II, III miejsce) oraz Grand Prix MFK 2007. Laureat nagrody Grand Prix otrzyma nagrodę specjalną w postaci podróży i pobytu na festiwalu komiksu w Angouleme we Francji, ufundowaną przez Ambasadę Francji w Polsce. Nagrody zostaną wręczone w dniu 6 października 2007 roku w Łódzkim Domu Kultury podczas Międzynarodowego Festiwalu Komiksu.

Wystawa Konkursowa po zakończeniu ekspozycji w Łódzkim Domu Kultury, prezentowana będzie w innych miastach Polski. Zdobywca Grand Prix Festiwalu będzie miał zaszczyt zaprojektować elementy wizerunku graficznego Międzynarodowego Festiwalu Komiksu w roku 2008 i przedstawić go organizatorom do końca roku kalendarzowego 2007. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zrezygnowania z projektu laureata jeśli uznają, że projekt nie spełnia ich oczekiwań artystycznych i w takim wypadku zlecą prace projektowe wybranemu przez siebie artyście.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikacji wybranych prac w katalogu Wystawy Konkursowej, oraz w wydawnictwach okolicznościowych, materialach prasowych i Internecie jako formę promocji autora i festiwalu. Prawo to organizatorzy zastrzegają sobie na wszystkie przyszłe lata, w których będzie organizowany MFK, tak aby bez dodatkowych zezwoleń mogli prezentować wybrane prace w wydawnictwach jubileuszowych. Organizatorzy zastrzegają sobie również prawo do udostępnienia prac konkursowych do jednorazowej emisji sponsorowi festiwalu, w formie druku lub publikacji w Internecie. Ponadto nadesłanie pracy na konkurs traktowane jest jako wyrażenie zgody na udostępnienie danych osobowych wydawcom zainteresowanym współpracą z uczestnikami konkursu (chyba, że uczestnik postanowi inaczej dołączając do pracy stosowne oświadczenie).

Po zakończeniu cyklu wystaw oryginały prac konkursowych można będzie odebrać w biurze festiwalu, lub w ciągu trzech miesięcy zostaną odesłane pocztą.

Organizatorzy: Łódzki Dom Kultury i Stowarzyszenie Twórców CONTUR
blog comments powered by Disqus