Regulamin konkursu komiksowego


Konkurs jest otwarty dla wszystkich. Tematyka komiksów dowolna. Technika wykonania prac w zakresie: rysunku, malarstwa, grafiki komputerowej i fotografii. W konkursie mogą wziąć udział komiksy nigdzie dotąd niepublikowane.

Nadesłane na konkurs prace będą oceniane w dwóch kategoriach:
- zawodowcy (do tej kategorii należą twórcy mający za sobą publikacje w albumach lub czasopismach dostępnych w oficjalnym obiegu, z wyłączeniem katalogów MFK).
- debiutanci (zdobywcy pierwszego miejsca w tej kategorii w kolejnych konkursach będą startowali w kategorii zawodowcy).

Uczestnik konkursu może przysłać jedną pracę komiksową stanowiącą zamkniętą całość, o maksymalnej objętości ośmiu plansz. Plansze wyłącznie w pionowym formacie A3 (297 x 420 mm) lub A4 (210 x 297 mm), powinna na odwrocie posiadać czytelnie napisany tytuł pracy, numer strony, dopisek "zawodowiec" lub "debiutant" oraz dane autora(ów): imiona, nazwiska autorów i ich funkcje – (rysownik, scenarzysta, itp.), dokładny adres, adres e-mail oraz numer telefonu. Plansze powinny być sygnowana nazwiskami autorów wyłącznie na odwrocie. Prace powinny być zapakowane w podpisaną sztywną teczkę, co umożliwi ich zwrot za pośrednictwem poczty (kserokopie i wydruki nie podlegają zwrotowi).

Prace należy przesłać na adres: Łódzki Dom Kultury, Traugutta 18, 90-113 Łódź, z dopiskiem: KOMIKS 2005. Termin nadsyłania prac upływa z dniem 31 sierpnia 2005 roku. Wpisowe z tytułu uczestnictwa w konkursie wynosi 30 zł – dla uczestników z Polski i 10 Euro dla uczestników z zagranicy. Prosimy o przesłanie tej kwoty na konto: Łódzki Dom Kultury, Traugutta 18,90-113 Łódź, PKO BP O/Łódź, Nr 44 1020 3352 0000 1002 0014 2562, oraz dołączenie dowodu wpłaty do wysyłanych prac.

Do udziału w konkursie zostaną dopuszczone wyłącznie prace spełniające warunki regulaminu. Prace dopuszczone do konkursu eksponowane będą na wystawie Konkursowej w Łódzkim Domu Kultury podczas Międzynarodowego Festiwalu Komiksu. Każdy uczestnik konkursu będzie miał zapewniony bezpłatny wstęp na wszystkie imprezy festiwalowe. Ponadto każdy uczestnik, którego praca znajdzie się w festiwalowym katalogu, otrzyma katalog za darmo. O wynikach konkursu zadecyduje głosowanie specjalnego jury składającego się z członków Akademii Komiksu. Jury przyzna trzy nagrody w kategoriach profesjonaliści i debiutanci, (I, II, III miejsce) oraz Grand Prix MFK 2005. Laureat nagrody Grand Prix otrzyma nagrodę specjalną w postaci ufundowania podróży i pobytu na festiwalu komiksu w Angouleme we Francji, fundatorem wyjazdu jest Ambasada Francji w Polsce. Nagrody zostaną wręczone w dniu 8 października 2005 roku w Łódzkim Domu Kultury podczas Międzynarodowego Festiwalu Komiksu.

Wystawa Konkursowa po zakończeniu ekspozycji w Łódzkim Domu Kultury, prezentowana będzie w innych miastach Polski. Zdobywca Grand Prix w kategorii zawodowcy będzie miał zaszczyt zaprojektować elementy wizerunku graficznego Międzynarodowego Festiwalu Komiksu w roku 2006 i przedstawić go organizatorom do końca roku kalendarzowego 2005. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zrezygnowania z projektu laureata jeśli uznają że projekt nie spełnia ich oczekiwań artystycznych i w takim wypadku zlecą prace projektowe wybranemu przez siebie artyście.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikacji wybranych prac w katalogu Wystawy Konkursowej, oraz w wydawnictwach okolicznościowych, materiałach prasowych i Internecie jako formę promocji autora i festiwalu. Prawo to organizatorzy zastrzegają sobie na wszystkie przyszłe lata, w których będzie organizowany MFK, tak aby bez dodatkowych zezwoleń mogli prezentować wybrane prace w wydawnictwach jubileuszowych. Organizatorzy zastrzegają sobie również prawo do udostępnienia prac konkursowych do jednorazowej emisji sponsorowi festiwalu, w formie druku lub publikacji w internecie. Ponadto nadesłanie pracy na konkurs traktowane jest jako wyrażenie zgody na udostępnienie danych osobowych wydawcom zainteresowanym współpracą z uczestnikami konkursu (chyba, że uczestnik postanowi inaczej dołączając do pracy stosowne oświadczenie).

Po zakończeniu cyklu wystaw oryginały prac konkursowych można będzie odebrać w biurze festiwalu, lub w ciągu trzech miesięcy zostaną odesłane pocztą.
blog comments powered by Disqus