II Ogólnopolski konkurs na komiks o Powstaniu Warszawskim

Autor: CD Jack
2 czerwca 2008

Organizatorem konkursu jest Muzeum Powstania Warszawskiego.

Termin nadsyłania prac: do 22 lipca 2008 roku.

Patronat medialny: "Gazeta Wyborcza", Gazeta.pl, Gildia.pl.

Regulamin konkursu na komiks o Powstaniu Warszawskim

"Powstanie '44 w komiksie"

 1. Organizatorem konkursu "Powstanie '44 w komiksie" jest Muzeum Powstania Warszawskiego z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Grzybowska 79, tel.: (22) 539 79 05, (22) 539 79 06; fax: (22) 539 79 24, e-mail: kontakt@1944.pl, zwane dalej Organizatorem.
 2. Konkurs jest jednoetapowy i otwarty. Do konkursu nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
 3. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy konkursowej - komiksu o tematyce opartej na wydarzeniach z Powstania Warszawskiego, z wykorzystaniem przynajmniej jednego kadru wzorowanego na zdjęciu archiwalnym, dostępnym w Fototece na stronie internetowej Muzeum Powstania Warszawskiego (fototeka.1944.pl).
 4. Technika wykonania prac: rysunek, malarstwo, grafika komputerowa lub fotografia.
 5. Do konkursu można zgłaszać wyłącznie prace dotychczas niepublikowane i nie zgłoszone do innych konkursów.
 6. Uczestnikami konkursu mogą być osoby indywidualne lub zespoły uczestników występujących wspólnie.
 7. Każdy uczestnik lub zespół uczestników występujących wspólnie może złożyć tylko jedną pracę konkursową.
 8. Praca konkursowa powinna spełniać następujące warunki:
  • praca powinna stanowić zamkniętą całość o minimalnej objętości 4 plansz i maksymalnej objętości 10 plansz,
  • plansze mogą mieć wyłącznie pionowy format A3 (297 x 420 mm) lub A4 (210 x 297 mm),
  • każda plansza powinna na odwrocie posiadać czytelny opis zawierający wszystkie następujące dane: tytuł pracy, numer planszy, dane osobowe autora lub autorów obejmujące imię i nazwisko, numer wykorzystanego zdjęcia z Fototeki (i odpowiadający mu kadr na planszy), funkcję autora w zespole (rysownik, scenarzysta), dokładne adresy, adres e-mail oraz numer telefonu,
  • do pracy w postaci oryginalnych plansz, kserokopii lub wydruków należy dołączyć płytę CD z pracą w wersji elektronicznej (format plików: tiff, CMYK, A4 - 300 DPI, wersja poglądowa oraz do druku),
  • pracę wraz z płytą CD należy zapakować w podpisaną sztywną teczkę, co umożliwi ich zwrot za pośrednictwem poczty (kserokopie i wydruki oraz płyty CD nie podlegają zwrotowi).
 9. Prace konkursowe niespełniające któregokolwiek z warunków, o których mowa w regulaminie, lub złożone po terminie podlegają wykluczeniu z udziału w konkursie.
 10. Termin składania prac upływa z dniem 22 lipca 2008 roku.
 11. Prace należy składać osobiście w siedzibie Organizatora lub przesłać pocztą na adres Organizatora wskazany w pkt 1. Termin, o którym mowa w pkt 10, uważa się zachowany, o ile praca konkursowa dotrze do siedziby Organizatora przed upływem tego terminu.
 12. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane między organizatorem i uczestnikami wymagają zachowania formy pisemnej.
 13. Zespołem powołanym do dokonania oceny spełniania przez uczestników konkursu wymagań określonych w regulaminie oraz do dokonania oceny złożonych prac konkursowych, a także wyboru i przyznania nagród jest jury konkursowe.
 14. Organizator przewiduje przyznanie czterech nagród pieniężnych oraz atrakcyjnych nagród rzeczowych:
  I nagroda w wysokości 4.000 zł brutto; II nagroda w wysokości 2.500 zł brutto; III nagroda w wysokości 1.500 zł brutto oraz wyróżnienie w wysokości 1000 zł brutto.
  W przypadku przyznania nagrody zespołowi uczestników występujących wspólnie - nagroda pieniężna zostanie podzielona pomiędzy uczestników zespołu w częściach równych lub wypłacona członkowi zespołu wskazanemu przez jego pozostałych członków. Laureaci otrzymają również atrakcyjne nagrody. Zwycięzcy będą mieć prawo do zaprojektowania layaut'u przyszłorocznego konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo do rezygnacji z tego layaut'u, jeśli nie spełni określonych wymogów formalnych i oczekiwań artystycznych Organizatora.
 15. Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie wraz z pracą konkursową formularza zgłoszeniowego wraz z podpisanym oświadczeniem o przeniesieniu na Organizatora autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej według wzoru stanowiącego załącznik nr 1.
 16. Organizator zastrzega sobie prawo opublikowania prac konkursowych w całości lub we fragmentach w antologii prac konkursowych, w materiałach prasowych, w wydawnictwach okolicznościowych, Internecie lub w inny sposób.
 17. Organizator zastrzega sobie prawo do udostępnienia prac konkursowych w całości lub w części sponsorowi konkursu celem ich opublikowania w dowolnej formie.
 18. Osobą kontaktową ze strony organizatora jest Martyna Niziurska-Olszaniec, e-mail: molszaniec@1944.pl, tel.: 022 539 79 78.

Załącznik 1

Zgłoszenie udziału w konkursie na komiks o Powstaniu Warszawskim

"POWSTANIE `44 W KOMIKSIE" edycja 2008

Tytuł komiksu ............................................................................ ilość plansz..............

Autor i numer wykorzystanego zdjęcia z Fototeki MPW
................................................................................................

Dane autora scenariusza

Imię i nazwisko ............................................................................................................

Nr PESEL i rok urodzenia ...........................................................................................

tel. kontaktowy ...................................... e-mail ...........................................................

Adres do korespondencji: ..........................................................................................

Dane rysownika

Imię i nazwisko ............................................................................................................

Nr PESEL i rok urodzenia ...........................................................................................

tel. kontaktowy ..................................... e-mail ............................................................

Adres do korespondencji: ...........................................................................................

Niniejszym zgłaszam w/w pracę do konkursu pt. "POWSTANIE `44 W KOMIKSIE" organizowanego przez Muzeum Powstania Warszawskiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 79, reprezentowanego przez dyrektora Muzeum Jana Ołdakowskiego, zwanego dalej Organizatorem.

 1. Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu na komiks o Powstaniu Warszawskim "POWSTANIE `44 W KOMIKSIE" i akceptuję jego warunki.
 2. Oświadczam, że przysługują mi nieograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe do pracy konkursowej zgłoszonej do udziału w konkursie "POWSTANIE `44 W KOMIKSIE"
 3. Oświadczam, że załączone prace nie były dotychczas zgłaszane na inne konkursy, publikowane i nie powstały przy pomocy osób trzecich, jak również, że nie wykorzystałem (-łam) w swych pracach dzieł  innych  twórców bez ich pisemnej zgody oraz że materiał jest wolny od roszczeń prawnych i finansowych osób trzecich.
 4. Wyrażam zgodę na wykorzystanie zgłoszonej pracy przez organizatora konkursu "POWSTANIE `44 W KOMIKSIE"
 5. Oświadczam, że na mocy niniejszego oświadczenia z chwilą złożenia pracy konkursowej przenoszę na Organizatora, autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej mojego autorstwa do bezpłatnego zamieszczenia w antologii prac konkursowych, jak również zezwalam na: bezpłatne korzystanie przez organizatora konkursu "POWSTANIE `44 W KOMIKSIE" z tych prac we wszelkich materiałach reklamowych drukowanych i elektronicznych dotyczących tego albumu, ewentualnych dodrukach i przedrukach polskich i zagranicznych niniejszego albumu, publikowanie wyżej wymienionych prac na serwisie internetowym należącym do Organizatora.
 6. Ponadto oświadczam, że jeśli praca otrzyma nagrodę lub wyróżnienie, przenoszę na Organizatora - Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie, na okres 3 lat liczony od daty ogłoszenia wyników, autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej mojego autorstwa na wszelkich polach ich eksploatacji, a w szczególności:
  • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania - wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy pracy konkursowej, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową i komputerową,
  • w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których pracę konkursową utrwalono - wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem, wprowadzanie do pamięci komputera, przesyłanie za pomocą sieci multimedialnej,
  • w zakresie rozpowszechniania w inny sposób - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 7. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Powstania Warszawskiego oraz przedstawicieli mediów dla potrzeb związanych z konkursem na komiks o Powstaniu Warszawskim "POWSTANIE `44 W KOMIKSIE" zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883).

Poniższy podpis jest równoznaczny z akceptacją zasad uczestnictwa w niniejszym konkursie.

Podpis autora scenariusza .............................................................................................

Podpis rysownika ...............................................................................................

miejscowość, data ................................................................................................blog comments powered by Disqus