"Dusza Europy - Dokumentacja XX wieku" - konkurs na scenariusz komiksu


Odpowiedzialny ze strony Gildii za konkurs: materiały prasowe

Czas trwania konkursu: od 16 października 2011 do 16 marca 2012

Regulamin konkursu:

A. Postanowienia ogólne

1. Konkurs „ DUSZA EUROPY – DOKUMENTACJA XX w.” (zwany dalej „Konkursem”), jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, 26-606 Radom  ul. Wiejska 21 (zwane dalej „Organizatorem”). Niniejszy regulamin reguluje zasady organizacji Konkursu przez Organizatora. 
2. Fundatorem nagród jest przedsiębiorstwo Synergia – Sebastian Wach (zwana dalej „Fundatorem”).
3. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne lub osoby niepełnoletnie pod warunkiem przedstawienia pisemnej zgody rodziców lub opiekunów z wyłączeniem:
a) pracowników oraz stron umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora albo Fundatora lub spółek zależnych od Organizatora albo Fundatora,
b) innych osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu,
c) osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a. i b. powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.

B. Czas trwania Konkursu

Konkurs jest organizowany przez Organizatora w dniach od 16 października 2011 r. do 16 marca 2012 r. (okres ten w dalszej części Regulaminu nazywany będzie: „Czas Trwania Konkursu”). Decyduje data stempla pocztowego. W uzasadnionych przypadkach Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo dopuszczenia do udziału prac, które zostały wysłane do Organizatora po upływie 16 marca 2012 r.

C. Komisja Konkursowa

1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych, Organizator i Fundator powołują komisję konkursową (dalej „Komisja Konkursowa”) w składzie:
Sebastian Wach
Grzegorz Górny   
Łukasz Mieszkowski 
Franciszek Ledóchowski
Piotr Wojcieszek
Paweł Wilk

2. Komisja Konkursowa uprawniona jest do działania w niepełnym składzie, nie mniejszym jednak niż 3 osoby.
3. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

D. Nagrody

1. W Konkursie przewidziane są następujące nagrody (dalej „Nagrody”):
a) za zajęcie I miejsca w Konkursie – nagroda pieniężna w wysokości 20  (dwadzieścia) tysięcy złotych;
b) za zajęcie II miejsca w Konkursie – nagroda pieniężna w wysokości 15  (piętnaście) tysięcy złotych;
c) za zajęcie III miejsca w Konkursie – nagroda pieniężna w wysokości 5  (pięć) tysięcy złotych.
2. Organizator przyznaje sobie prawo nieprzyznania którejkolwiek z nagród.
3. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o zamianę przyznanej Nagrody na inną nagrodę. 
4. Jakiekolwiek roszczenia uczestników Konkursu z tytułu nieotrzymania Nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone.
5. Nagroda wypłacona zostanie w formie honorarium autorskiego, z tytułu umowy opisanej w punktach E 5 – 7 po potrąceniu należnego podatku.

E. Przebieg Konkursu

1. Zadaniem uczestnika konkursu jest przygotowanie i dostarczenie Organizatorowi w Czasie Trwania Konkursu scenariusza komiksu na temat: DUSZA EUROPY – DOKUMENTACJA XX W.
2. Organizator wyznacza następujące ramy scenariusza:
a) Pełna dramaturgii historia Polski i Europy wpleciona w poruszające sceny z życia zarówno największych mistyków XX w., jak i zwykłych ludzi. 
b) Atrakcyjna opowieść dla młodego odbiorcy przedstawiająca grozę śmiertelnych ideologii XX w., ale i dająca nadzieję na duchowe przemiany w świecie.
c) Splot wstrząsających wydarzeń historycznych i niezwykłych doświadczeń duchowych  wyjątkowych świętych: Siostry Faustyny, Ojca Pio, Maksymiliana Marii Kolbego, błogosławionego  Jana Pawła II.
d) Sugerowane tło faktograficzne: objawienia w Fatimie, I wojna światowa, rewolucja bolszewicka, Bitwa Warszawska 1920 roku, Ojciec Pio, Orędzie Bożego Miłosierdzia, II wojna światowa, polska Solidarność, błogosławiony Jan Paweł II.
3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest gotowość przeniesienia na Organizatora majątkowych praw autorskich do zgłaszanych w konkursie prac. 
Przeniesienie majątkowych praw autorskich obejmuje następujące pola eksploatacji: 
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką  egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono- wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. a.- publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym lub w czasie wybranym przez udostępniającego;
d) w zakresie prowadzonej przez Organizatora działalności promocyjnej i marketingowej - prawo do wykorzystania pracy w prowadzonych kampaniach reklamowych lub innych działaniach promocyjnych oraz prawo do oznaczenia utworem produktów lub usług wykonywanych w ramach prowadzonej działalności Organizatora, a także prawo do rejestrowania prac na rzecz Organizatora w charakterze znaków towarowych;
e) prawa do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnych praw autorskich do prac na polach wskazanych w pkt a.-d.
4. Organizator uprawniony będzie do korzystania z nagrodzonych scenariuszy poprzez 
łączenie fragmentów poszczególnych utworów ze zwycięskim scenariuszem.
5. Z tytułu przeniesienia majątkowych praw autorskich na rzecz Organizatora Uczestnikowi, 
poza nagrodą, nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. 
6. Przeniesienie majątkowych praw autorskich na rzecz organizatora zostaje dokonane bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
7. Przeniesienie majątkowych praw autorskich na rzecz organizatora dokonuje się z chwilą wypłaty Nagrody na podstawie odrębnej umowy
8.Warunkiem zgłoszenia utworu do Konkursu jest przysłanie w Czasie Trwania Konkursu na adres Organizatora: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, ul. Prosta 7, 26-606 Radom z dopiskiem „Konkurs” następujących materiałów:
a) Scenariusza komiksu o objętości nie przekraczającej 60 stron A4 (108 000 znaków ze spacjami) – wydruk i wersja elektroniczna na CD
b) Wypełnionego Załącznika nr 1 do Regulaminu Konkursu.
9.  Spośród zgłoszonych prac Komisja Konkursowa dokona w terminie do dnia 18 maja 2012 (dalej „Termin Rozstrzygnięcia Konkursu”) wyboru 3 najlepszych prac wskazując równocześnie ich kolejność z zastrzeżeniem punktu D 2.

F. Odbiór Nagród

1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 18 maja 2012 r. a wyniki przedstawione będą ma stronie www.polwen.pl w zakładce „Konkurs”. Ponadto laureaci zostaną powiadomieni drogą listowną.
2. Laureaci Konkursu uprawnieni są do odbioru Nagród w siedzibie Organizatora w terminie 30 dni od Terminu Rozstrzygnięcia Konkursu.
3. Na pisemny wniosek Lauraeta Nagroda może zostać przekazana na wskazane konto bankowe.
4. Nieodebranie Nagrody w terminie oznacza wygaśnięcie prawa do Nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.

G. Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Laureaci Konkursu spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie Konkursu, jak również w przepisach prawa. W tym celu Organizator może żądać od uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia dokumentów, w tym zwłaszcza podania adresu zamieszkania lub zameldowania i numeru telefonu kontaktowego. Niestosowanie się do niniejszego regulaminu Konkursu lub do odpowiednich przepisów prawa, jak również odmowa spełnienia powyższych żądań, powoduje natychmiastowe wykluczenie danej osoby z Konkursu i uprawnia Organizatora do odmowy przyznania Nagrody oraz powoduje natychmiastowe wygaśnięcie ewentualnego prawa do Nagrody bądź do jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Organizatora.
2. Poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie uczestnicy wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania ich danych osobowych, w zbiorze danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, wyłonienia Laureatów Konkursu oraz wydania Nagród oraz w celach promocyjnych, reklamowych i marketingowych. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres Organizatora.
3. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać pisemnie do Organizatora, na jego podany powyżej adres, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń danej osoby w związku z Konkursem najpóźniej do 14 dni od Terminu Rozstrzygnięcia Konkursu. 

H. Reklamacje

1. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji. Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
2. Zgłaszając swój udział w Konkursie i biorąc w nim udział uczestnik podporządkowuje się postanowieniom niniejszego regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.
3. Postanowienia niniejszego regulaminu Konkursu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Komisji Konkursowej.
4. Niniejszy regulamin Konkursu jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.polwen.plblog comments powered by Disqus