Konkurs: "ARTComics - 40-lecie kostki Rubika"


Odpowiedzialny ze strony Gildii za konkurs: materiały prasowe

Czas trwania konkursu: od 14 sierpnia 2014 do 26 września 2014

REGULAMIN KONKURSU „ARTComics - 40-LECIE KOSTKI RUBIKA”

 1. „Konkurs” odbywa się w ramach obchodów 40-lecia powstania Kostki Rubika. Organizatorem Konkursu jest SpeedCube Sylwester Jaroszewski, ul. Południowa 18B/12, 06-450 Glinojeck, a Partnerem Konkursu jest Łódzkie Centrum Komiksu, ul. Piotrkowska 28, 90-269 Łódź.
 2. Konkurs adresowany jest do dzieci, które samodzielnie wykonają prace plastyczne o tematyce „Moja ulubiona postać z komiksu a kostka Rubika”.
 3. Cel konkursu – Kształtowanie wyobraźni i inwencji twórczej dzieci i młodzieży przez prace plastyczne.
 4. Warunki uczestnictwa w Konkursie:
  • Konkurs jest skierowany do dzieci w dwóch grupach wiekowych: do 12 lat oraz 13-18 lat;
  • Tematem prac plastycznych ma być ulubiona postać z komiksu, praca też powinna zawierać motyw Kostki Rubika;
  • Prace nie mogą zawierać treści niecenzuralnych, sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, naruszać praw osób trzecich jak również nie mogą przedstawiać lub opisywać sytuacji lub zdarzeń, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt. Prace, które nie spełniają powyższych warunków nie będą podlegały ocenie. O dopuszczeniu pracy do Konkursu decyduje Komisja Konkursowa.
  • Technika wykonania prac - dowolna;
  • Format prac plastycznych: nie większy niż A3 i nie mniejszy niż A4;
  • Każdy z uczestników składa maksymalnie jedną pracę, prace grupowe nie będą brane pod uwagę;
  • Każda praca powinna być czytelnie podpisana imieniem i nazwiskiem, numerem telefonu do opiekuna oraz wiekiem autora pracy.
 5. Termin i miejsce dostarczenia prac konkursowych:
  Prace należy dostarczyć od dnia ogłoszenia konkursu 14.08.2014 r do dnia 26.09.2014 r, w godz. 11.00 – 17.00 do Łódzkiego Centrum Komiksu, ul. Piotrkowska 28, 90-269 Łódź wraz z pisemnym oświadczeniem rodzica lub opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na uczestnictwo jego dziecka w Konkursie (Dotyczy kategorii wiekowej do lat 12). Prace można również wysłać na powyższy adres Łódzkiego Centrum Komiksu lub adres Organizatora: SpeedCube Sylwester Jaroszewski, ul. Południowa 18B/12, 06-450 Glinojeck.
 6. Prace oceniać będzie 3-osobowa Komisja Konkursowa powołana przez organizatora.
 7. Jury wybierze i nagrodzi cztery najciekawsze prace (dwie w kategorii wiekowej do 12 lat i dwie w kategorii wiekowej 13-18 lat)
 8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 05.10.2014 r o godz. 12:00 podczas Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi. Wyniki zostaną podane do publicznej wiadomości na Fanpage’u: http://facebook.com/SpeedCube oraz facebook.com/LodzkieCentrumKomiksu. Po podaniu wyników autorzy zwycięskich prac otrzymają nagrody wymienione w pkt. 13 niniejszego Regulaminu. Wybrani autorzy zostaną powiadomieni telefonicznie o sposobie przekazania nagrody.
 9. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z nagrody, nagrodą dysponuje Organizator konkursu, który – w ocenie Jury – zgłosił na konkurs kolejną, po pracach Zwycięzców, najciekawszą w ocenie Jury pracę.
 10. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości nagrody. Nie jest możliwa rezygnacja z części nagrody ani zamiana na inną nagrodę.
 11. Wszystkie prace złożone w trakcie trwania konkursu pozostają do dyspozycji organizatorów konkursu, przy czym Organizator zastrzega sobie prawo prezentacji wybranych prac na wystawie pokonkursowej w Łódzkim Centrum Komiksu, ul. Piotrkowska 28, 90-269 Łódź.
 12. Fundatorami nagród w konkursie jest SpeedCube Sylwester Jaroszewski, ul. Południowa 18B/12, 06-450 Glinojeck.
 13. W konkursie przewidziano 4 następujące nagrody dla czterech osób, których prace zostaną wybrane przez Jury:
  • 2 nagrody w kategorii do lat 12:
   Każda zawiera profesjonalną łamigłówkę, markową koszulkę z grafiką organizatora, zestaw gadżetów, pakiecik słodyczy
  • 2 nagrody w kategorii 13-18 lat:
   Każda zawiera dwie profesjonalne łamigłówki, markową koszulkę z grafiką organizatora, zestaw gadżetów,

Uwagi dodatkowe:

 • W konkursie nie mogą brać udziału członkowie rodzin Organizatorów konkursu.
 • Prace konkursowe przechodzą na własność Organizatorów.
 • Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).
 • Dane osobowe Uczestników konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
  Administratorem tych danych w rozumieniu obowiązujących przepisów jest wyłącznie SpeedCube i ŁCK. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w siedzibie Organizatora i Partnera akcji, w związku z wykonaniem postanowień Regulaminu Konkursu wyłącznie dla celów związanych z wysłaniem nagród Zwycięzcom Konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla otrzymania nagrody. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu w swoje dane i ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Pismo z prośbą o usunięcie tych danych powinno wpłynąć listem poleconym na adres Organizatora. Wszelkie dane osobowe podawane są przez Uczestników dobrowolnie.
 • Uczestnik konkursu poprzez (i z chwilą) złożenia pracy konkursowej zgodnie z postanowieniami regulaminu udziela Organizatorowi licencji na wykorzystanie prac na następujących zasadach:
  a. pola eksploatacji: internet, publiczna prezentacja, kopiowanie i publikowanie.
  b. terytorium: bez ograniczeń.
 • Każdy z Uczestników przez przystąpienie do Konkursu akceptuje warunki niniejszego Regulaminu. Nie zastosowanie się do powyższego Regulaminu skutkuje usunięciem z Konkursu.


blog comments powered by Disqus