Konkurs: "Epizody z najnowszej historii Polski w komiksie"


Odpowiedzialny ze strony Gildii za konkurs: materiały prasowe

Czas trwania konkursu: od 8 listopada 2017 do 10 kwietnia 2018

Biuro Edukacji Narodowej IPN w partnerstwie z Muzeum Historii Polski, Narodowym Centrum Kultury, Wojskowym Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Wydawnictwami: EGMONT Polska; Prószyński i Sp-ka, ZIN ZIN PRESS zaprasza nauczycieli i uczniów do VI edycji jednoetapowego ogólnopolskiego konkursu "Epizody z najnowszej historii Polski w komiksie".

Konkurs polega na wykonaniu komiksu przedstawiającego epizod rozgrywający się na tle wydarzeń ważnych dla dziejów polskiego społeczeństwa z udziałem realnego lub fikcyjnego bohatera.

Zakres historyczny pracy powinien mieścić się w okresie od 1918 r. do 1990 r. 

Praca ma stanowić zamkniętą całość o objętości minimum 8, maksymalnie 10 stron/plansz formatu A4, przedstawionych w pionie. Prace oceniane będą w trzech grupach wiekowych:

 • 11 -13 lat
 • 14-15 lat
 • 17 -19 lat

Rejestracja zgłoszeń uczestników konkursu do 30 listopada 2017 r. przez nadesłanie zgłoszenia na adres: anna.klimowicz@ipn.gov.pl

Nadsyłanie prac konkursowych na adres:

Instytut Pamięci Narodowej
ul. Wołoska 7
02-675 Warszawa

z dopiskiem „Konkurs Epizody z najnowszej historii Polski w komiksie. VI edycja”

do 10 kwietnia 2018 r.

Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród – do 21 maja 2018 r.

Wszelkich wyjaśnień nt. konkursu udziela: anna.klimowicz@ipn.gov.pl

Regulamin VI edycji ogólnopolskiego konkursu pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej

Epizody z najnowszej historii Polski w komiksie

 1. Konkurs jest jednoetapowy i otwarty.
 2. Organizatorem konkursu jest Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Jednostką organizującą przebieg konkursu jest Biuro Edukacji Narodowej IPN.
 3. Przedmiotem konkursu jest wykonanie komiksu przedstawiającego epizod, rozgrywający się na tle rzeczywistych wydarzeń historycznych ważnych dla dziejów polskiego społeczeństwa, w którym bierze udział realny lub fikcyjny bohater.
 4. Zakres historyczny prac powinien mieścić się w okresie od 1917 r. do 1990 r.
 5. Praca powinna stanowić zamkniętą całość o objętości minimum 8, maksymalnie 10 plansz formatu A4. Plansze mogą być podzielone w sposób dowolny na kadry, przedstawione jednostronnie oraz w pionie. Strony muszą być ponumerowane.
 6. Na odwrocie każdej strony (planszy) mają znaleźć się: tytuł pracy, imiona i nazwiska autorów pracy, nazwa i adres szkoły (przy zespole szkół proszę dokładnie określić, o którą szkołę chodzi), klasa oraz imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna.
 7. Technika wykonania prac: rysunek, malarstwo, grafika komputerowa lub fotografia.
 8. Do oryginalnych plansz, kserokopii bądź wydruków należy dołączyć płytę CD/DVD z pracą w wersji elektronicznej (format plików: tiff lub jpg, CMYK, A4 – 300 DPI) .
 9. Cele konkursu:
  • Zainteresowanie uczniów historią Polski z lat: 1917-1990.
  • Utrwalenie w pamięci postaw i czynów Polaków zasługujących na uznanie.
  • Kształtowanie umiejętności opowiadania o dziejach historycznych poprzez współczesne środki artystycznego wyrazu, do których należy komiks.
  • Kształtowanie umiejętności wykorzystania narzędzi TIK.
 10. Do konkursu można zgłaszać wyłącznie prace dotychczas niepublikowane i nie zgłoszone do innych konkursów.
 11. Patronem honorowym konkursu jest Minister Edukacji Narodowej.
 12. Partnerami organizatora konkursu są:
  • Muzeum Historii Polski
  • Narodowe Centrum Kultury
  • Wydawnictwo EGMONT Polska
  • Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o.
  • Wydawnictwo Prószyński i S-ka
  • Wydawnictwo ZIN ZIN PRESS
  • Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej
 13. Prace oceniane będą w trzech grupach wiekowych:
  • 11-13 lat;
  • 14-16 lat;
  • 17-19 lat.
 14. Przebieg konkursu:
  • rejestracja ucznia lub zespołu uczniów do konkursu do 30 listopada 2017 r. polegająca na przesłaniu przez nauczyciela wypełnionego formularza zgłoszeniowego w formie pliku wordowskiego na adres e-mailowy: anna.klimowicz@ipn.gov.pl wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1.
  • nadesłanie prac konkursowych – do 10 kwietnia 2018 r. wraz z podpisanym oświadczeniem o przeniesieniu na Organizatora autorskich praw majątkowych
  • do pracy konkursowej według wzoru stanowiącego załącznik nr 2. pocztą na adres: Biuro Edukacji Narodowej IPN, ul. Wołoska 7, 02- 675 Warszawa z dopiskiem „Komiks”.
 15. Uczniowie mogą wykonywać prace indywidualnie lub w zespołach (maksymalnie trzyosobowych).
 16. Prace oceniane będą przez jury, w skład której wejdą wydawcy, profesjonalni rysownicy i scenarzyści komiksów. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę:
  • zgodność z faktami historycznymi
  • poprawność językowa warstwy narracyjnej komiksu 
  • płynność przebiegu akcji opowiadanej historii
  • walory artystyczne
  • kreatywność
 17. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 21 maja 2017 r.
 18. Laureaci i nagrody
  • W każdej grupie wiekowej autorzy 18 najlepszych prac otrzymują tytuł laureata.
  • Organizator i partnerzy konkursu zorganizują i przeprowadzą warsztaty dla laureatów konkursu.
  • Organizator i partnerzy konkursu fundują nagrody rzeczowe uczniom - laureatom konkursu w każdej grupie wiekowej.
  • Organizator i partnerzy konkursu fundują nagrody w postaci publikacji opiekunom uczniów - laureatów konkursu.
  • Laureaci konkursu oraz ich opiekunowie otrzymują dyplomy.
 19. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania całości lub fragmentu pracy konkursowej w dowolnej formie bez honorarium za prawa autorskie.
 20. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego.
 21. Osobami kontaktowymi ze strony organizatora są: Anna Klimowicz, adres e-mail: anna.klimowicz@ipn.gov.pl; t. 22 581 86 67 oraz Katarzyna Miśkiewicz, adres e-mail: katarzyna.miskiewicz@ipn.gov.pl; 22 581 85 99.
 22. Wszelkie informacje o konkursie znajdują się na stronie: www.pamiec.pl/komiksy

Załącznik nr 1

Zgłoszenie do ogólnopolskiego konkursu Epizody z historii najnowszej Polski w komiksie. VI edycja pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej organizowanego przez Biuro Edukacji Narodowej IPN

Praca konkursowa Epizody z historii najnowszej Polski w komiksie

L.p.

Imię i nazwisko ucznia / uczniów

Klasa

Imię i nazwisko nauczyciela

telefon i adres mailowy nauczyciela

Nazwa
i adres szkoły

Imię i nazwisko dyrektora szkoły

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 


Załącznik nr 2

Oświadczenie dotyczące nieodpłatnego przeniesienia autorskich praw majątkowych

Imię i nazwisko dziecka ............................................................................................................................

Wiek dziecka ............................................................................................................................................

Nazwa pracy konkursowej ........................................................................................................................

Wyrażam zgodę na udział dziecka .........................................................................................

(imię i nazwisko)
w konkursie Epizody z historii najnowszej Polski w komiksie. V edycja organizowanym przez Biuro Edukacji Narodowej IPN.

Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z treścią Regulaminu konkursu i w pełni ją akceptujemy. Oświadczam, że praca zgłoszona do konkursu jest wyłącznie autorstwa dziecka i wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie autorskich praw majątkowych na zasadach wyłączności na rzecz Instytutu Pamięci Narodowej na czas nieograniczony i obejmujący prawo do wielokrotnego wydawania, rozpowszechniania, powielania, przetwarzania (choćby częściowego) oraz wykorzystywania wyżej wymienionej pracy w każdej formie z użyciem wszelkich środków technicznych, a w szczególności drukiem w mediach, lokalnej prasie, na stronach organizatorów.

 

................................................................ .............................................................................

(miejscowość, data) (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego autora komiksu)blog comments powered by Disqus